hlavicka          " Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu "

    V  školskom roku 2019/2020 začíname na nšej škole realizovať aktivity vyplývajúce z projektu zameraného na rozvoj čitataľskej, matematickej a prírodovednejgramotnosti pod názvom: " Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu ". Realizácia projektu je naplánovaná časovo v súlade s dvoma školskými rokmi 2019/2020  a 2020/2021. Začiatok projektu plánujeme od 08/2019 a ukončenie projektu v 07/2021, spolu 24 mesiacov. Táto časová relaizácia je veľmi dôležitá aj z pohľadu overovania zlepšenia sledovaných kompetencií a gramotnosti našich žiakov, keď budú zapojení do projektu od začiatku šk. roka až do jeho ukončenia.

Aktivita č. 1: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť žiakov
               
1.1 Extra hodiny:

     Tvorivé čítanie -  Cieľom extra hodín je rozvoj a zdokonaľovanie sa žiakov v čitateľskej gramotnosti, aby sa samotné čítanie stalo nástrojom učenia sa, prostredníctvom ktorého žiak získava dôležité poznatky a informácie. Porozumením textu sa žiak rozvíja, obohacuje ho a posúva ho v jeho možnostiach uplatnenia. Nielenže získa informácie, ale prehlbuje si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa

      Hravé bádanie -  Žiaci prostredníctvom jednoduchých experimentov, pozorovaní a funkčných modelov objavujú a vysvetľujú zákonitosti prírodných javov, získavajú nové vedomosti a poznatky, ktoré sú schopné aplikovať a využívať v bežnom živote. Pri tradičnom vyučovaní, kde hlavnú úlohu zohráva učiteľ, sa hlavne metódou výkladu žiakom sprostredkovávajú nové poznatky a informácie. Od žiakov sa očakáva, že budú nové učivo ovládať a používať ho. Pri metóde objavovania prostredníctvom experimentu sa od žiakov
 
        Rozvoj čitateľskej gramotnosti v 6. ročníku - Nový vyučovací predmet Rozvoj čitateľskej gramotnosti v rámci extra hodín je zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, ktorú postupne nadobúdajú v mladšom školskom veku, ale nie je dostatočne rozvinutá. Získané zručnosti a vedomosti potrebujú aplikovať v rôznych každodenných situáciách v bežnom živote.


1.2  Mimoškolská činnosť:

       Stretnutia v knižnici - Cieľom pripravovaných stretnutí je rozvíjať čitateľskú a prírodovednú gramotnosť prostredníctvom tvorivých aktivít zameraných na získavanie nových informácií z kníh. Akcia priláka žiakov ku knihám a  školskej knižnici. Zdokonalí ich zručnosti pri orientácii v odbornej literatúre, oboznámi s rôznymi spôsobmi vyhľadávania informácií prostredníctvom internetu, encyklopédií, časopisov, máp a obrázkov. Žiaci získajú odpovede na mnohé otázky z prostredia vesmíru a živočíšnej ríše, ktoré im pomôžu v rozvoji nielen samotnej osobnosti, ale aj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Aktivitami rozvinú schopnosti cielene analyzovať vzťahy medzi vedou, technikou, prírodou a spoločnosťou.

1. stretnutie - Vesmírna cesta

       Trhovisko - Žiaci sa prostredníctvom priamej zážitkovej aktivity prenesú do prostredia, kde sa bude manipulovať s financiami. Už v mladom veku sa s platením peniazmi stretávajú. Musia si vedieť správne vypočítať napr. výšku platby a následne výšku výdavku v obchode. Vzťah k peniazom je u niektorých žiakov veľmi ľahostajný a myslia si, že sú stále k dispozícii. Mnohokrát sa stretávame na vyučovacích hodinách z matematiky pri téme financie s nedostatočnými vedomosťami ohľadom výpočtu peňazí, hospodárenia s nimi a výpožičkami. Plnením úloh v rámci aktivity by si žiaci uvedomili vzťah práce a peňazí, vzťah potrieb a šetrenia s peniazmi a pod. Žiaci by sa zdokonalili v matematickej gramotnosti. Rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti v plánovanej aktivite sa bude uskutočňovať v situáciách, kedy žiaci budú chcieť financie získavať. Tak ako v dospelosti si ľudia musia zadovážiť peniaze prácou, aj žiaci budú mať simulovanú situáciu, kedy si musia peniaze zarobiť za splnenie úloh. Tie budú z oblasti matematiky, prírodovedy, kedy budú hľadať informácie v texte a pod.

       PRÍ - BOJ -  Zorganizujeme pre žiakov vedomostno – súťažné popoludnie. Zapojení žiaci budú mať možnosť budovať si poznatky z prírodovednej oblasti s dôrazom na vlastnú skúsenosť a následne ich overiť riešením pripravených úloh. V terajšom vyučovaní je malý priestor na experimentálnu činnosť žiaka, ktorá rozvíja čitateľskú, prírodovednú a matematickú gramotnosť. Preto ponúkame možnosť získavať a overovať nové poznatky vlastnou praktickou činnosťou, pri ktorej sa budú okrem matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti rozvíjať aj ďalšie činnosti, ako je napríklad práca s tabuľkami, schémami, grafmi, obrázkami     Aktivita č. 2: Podpora rozvoja kľúčových kompetencií
pedagogických a odborných zamestnancov  


 
2.1 Pedagogické kluby

         Pedagogický klub učiteľov 1. stupňa ZŠ - rozvoj čitateľskej gramotnosti - správy o činnosti tu ...

         Pedagogický klub učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov -
správy o činnosti tu ...

         Pedagogický klub učiteľov spoločenskovedných predmetov -
správy o činnosti tu ...

2.2 Vzdelávnie pedagogických zamestnancov

       Učitelia sú hlavnými sprievodcami, poradcami a organizátormi učenia sa žiakov. Ich základnou úlohou je podporovať rozvoj a formovanie kompetencií žiakov, medzi ktorými je mimoriadne dôležitá čitateľská gramotnosť. Ak má učiteľ na zodpovedajúcej úrovni žiakov viesť a usmerňovať, potrebuje mať dostatok aktuálnych poznatkov z tejto oblasti. Preto chceme učiteľom našej ZŠ sprostredkovať dostatok teoretických poznatkov o tom čo sa rozumie pod pojmom čitateľská gramotnosť, aké sú jej zložky, aké metódy a formy využívať cielene na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Čitateľská gramotnosť sa primárne rozvíja v predmete slovenský jazyk a literatúra ale súčasne sa využíva, a tým aj rozvíja v učení sa na ktoromkoľvek predmete kognitívneho charakteru. Je na učiteľovi, aby na vyučovaní v konkrétnom predmete vytváral podmienky na to, aby sa žiak učil aj spracovávaním informácií z najrôznejších typov textov. Informačné a komunikačné technológie sú jedným z prostriedkov na riešenie rôznych typov úloh rozvíjajúcich prírodovednú, matematickú aj čitateľskú gramotnosť. Prezentáciu problémových situácií môžu poskytovať videosekvencie, simulácie alebo animácie. Využívanie technológií umožňuje „vtiahnuť“ žiaka do virtuálneho prostredia, ktoré je blízko reálnym podmienkam, pričom tieto technológie vytvárajú priestor pre riešenie učebných úloh a problémov, ktoré sú pre žiakov vzhľadom na ich reálnosť a komplexnosť dostatočne zmysluplné a podnecujúce.


        Kurz č. 1: Rozvoj čitateľskej gramotnosti vo vyučovaní

        Kurz č. 2: Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania


Document made with KompoZer