hlavicka 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Tu nájdete:

 • Zápisný lístok  šk. rok 2019/2020  tu ...
 • Podmienky organizácie režimu stravovania   šk. rok 2019/2020 tu ...
 • Informácie o výdaji obedov
 • Pokyny k bezhotovostnému platobnému styku šk. rok 2018/2019 tu ...


OZNAM :

Od  01. septembra 2019 školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského v Čadci nabieha na čipový systém, t. j.  stravníci už nebudú chodiť pre stravné lístky, ale jednorázovo dostanú čipovú kľúčenku a ňou
si každý vybratý obed priložením k snímaču potvrdí.
 • Výdaj čipových kariet a priraďovanie variabilných symbolov novým stravníkom v ŠJ J. A. Komenského sa uskutoční v dňoch:

                    28. 08. 2019 (streda)      od 07: 30 do 15:00 hod.
                    02. 09. 2019 (pondelok) od 09:00 do 15:00 hod.

            Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod.
            Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov!

 • V prípade, ak si stravník zabudne kľúčenku, obed dostane až po nahlásení v kancelárii ŠJ, kde dostane náhradný – jednodňový lístok.
 • Pri strate kľúčenky nasledujúcu dostane stravník za poplatok 3 € v hotovosti.


Od 01. 09. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR , ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
 • Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, dieťa predškolák alebo žiak základnej školy má nárok na dotáciu ( 1,20€) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed!
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14:00 hod. telefonicky na čísla: 433 58 11, 0911 749 029, e-mailom: jedalenadmin@zskomcadca.sk, osobne v kancelárii ŠJ. V pondelky odhlasujeme od 07:00 do 07:30 hod.
 • Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť stravné v plnej výške!

 

           VÝDAJ OBEDOV:

 • Výdaj obedov v ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského pre žiakov i zamestnancov je v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod.

 • Žiadame všetkých stravníkov, aby v piatky, keď je múčne jedlo nežiadali od pani kuchárok vrecúška na koláče. Ak stravník neskonzumuje múčne jedlo a chce si ho vziať, je potrebné aby si vrecúško vopred zabezpečil.   

 • Cudzím osobám je do jedálne vstup zakázaný, s výnimkou vyzdvihnutia obeda do obedára vo vyhradenom čase. Rovnako im je zakázané doprevádzať žiaka - stravníka k stolu v jedálni a zotrvať s ním pri stole.
 • Výdaj obedov v ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského pre dospelých cudzích stravníkov je vyhradený v čase od 11:15 hod. do 12:30 hod. vo vyhradených priestoroch.Document made with KompoZer