hlavickaPREDMETY A PREDMETOVÉ KOMISIE

Vedúci predemetových komisií a metodických združení:

Metodické združenie ročníkov 1. - 4.
Mgr. Žaneta Bakajsová
PK Jazyk a komunikácia
Mgr. Veronika Jurgová
PK Matematika a práca s informáciami
Mgr. Zuzana Račková
PK Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty
Mgr. AdrianaKyzeková
PK Človek a príroda
Mgr. Vladimír Jurga
PK Človek a svet práce
Ing. Eva Václaviková
Zdravie a pohyb
Mgr. Daniel Takáč
Umenie a kultúra
Mgr. Dáša Byrtusová
Školský klub detí
Vlasta StarchoňováDocument made with KompoZer