hlavicka
RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE  pri Základnej škole J.A.Komenského v Čadci

    RZ pri ZŠ Ul. Komenského v Čadci pracuje ako občianske združenie. Jeho Cieľom je v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi, orgánmi štátnej správy, verejnej správy, samosprávy a inými mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním zabezpečiť predovšetkým:

  • kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré je založené na princípe vlastenectva, demokracie, humanizmu a vedeckosti,

  • ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa,

  • ochranu záujmov rodičov detí, náhradných rodičov, pestúnov, profesionálnych rodičov a iných zákonných zástupcov, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle Zákona o rodine,

  • ochranu učiteľov a rodičov proti nátlakovým skupinám, intrigánstvu a korupcii,

  • podporu rastu umeleckých a umenovedných talentov,

  • podporu rastu nadaných a talentovaných detí,

  • podporu vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí.

Členmi rodičovského združenia sú rodičia žiakov našej školy.Výbor RZ v školskom roku 2019/20

Predseda: Mgr. Iveta Ligačová

Členovia: Ing. Zuzana Kovárová

                                        Andrea Kajánková

                                        Mgr. Darina Holazová

                                        Silvia Tomašcová Hlúbiková

Revízna komisia:

                                         Mária Šutáková

                                         Andrea Vajdová

                                         Andrea Jašurková
Document made with KompoZer