hlavickaRADA  ŠKOLY

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

O činnosti RŠ hovorí Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


RADA  ŠKOLY

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

b) na základe výberového konania podáva zriaďovateľovi návrh
kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy zriaďovateľovi vždy s odôvodnením,

d) vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa školy zriaďovateľom do 15 dní od do-
ručenia žiadosti o vyjadrenie,

e) vyjadruje sa k návrhu na vyradenie školy zo siete škôl.


Riaditeľ školy predkladá rade školy na vyjadrenie:

a) návrh na počty prijímaných žiakov,

b) návrh úpravy učebných plánov v Školskom vzdelávacom programe, časovej
dotácie vyučovacích predmetov stanovených ŠVP a voľby voliteľných predmetov,

c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu školy,

d) návrh rozpočtu,

e) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

f) správu o výsledkoch hospodárenia školy,

g) koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky

Členovia Rady školy

pri ZŠ Jána Amosa Komenského v Čadci

v školskom roku 2019/20

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za:

1.

Mgr. Simona Klieštiková

predseda

pedagogických zamestnancov

2.

Mgr. Jana Jancová

podpredseda

pedagogických zamestnancov

3.

Emília Grochalová

člen

nepedagogických zamestnancov

4.

Elena Osrmanová

člen

rodičov

5.

Jana Pečalová

člen

rodičov

6.

Lucia Sidorová

člen

rodičov

7.

Zuzana Kovárová

člen

rodičov

8.

Mária Badurová

člen

zriaďovateľa

9.

Ing. Marián Hlaváč

člen

zriaďovateľa

10.

Mgr. Jozef Rucek

člen

zriaďovateľa

11.

Vladimír Malík

člen

zriaďovateľa
Document made with KompoZer