hlavicka

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG - Mgr. Jana Jancová 

Pôsobenie ŠŠP vychádza z práv dieťaťa na prístup ku vzdelaniu a k výchove a  na základe platných zákonov a vyhlášok umožňuje zdravotne postihnutým žiakom integrované vzdelávanie v bežnej ZŠ osvojením si princípu rešpektovania individuality každého žiaka.

  Kedy môže rodič navštíviť školského špeciálneho pedagóga (ŠŠP) a prečo - blog p. Jancovej, kde môžete písať, pýtať sa, diskutovať,...

Hlavné úlohy a činnosti:

  • systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov na základe spolupráce s triednymi učiteľmi,
  • odporúčania na zabezpečenie špec. ped. starostlivosti adekvátne potrebám každého žiaka,
  • kooperatívne vyučovanie - účasť ŠŠP na bežnej vyučovacej hodine,
  •  individuálne vyučovanie - dieťa na vyučovacej hodine u špeciálneho pedagóga ,
  •  špeciálne reedukačné kompenzačné vyučovanie - na vyučovacej hodine u ŠŠP je skupina detí s rovnakým vyučovacím problémom,
  • výchovno terapeutická činnosť,
  • poskytovanie pomoci, konzultácií a spolupráca s rodičmi žiakov  pri riešení každého individuálneho prípadu, osobnostného rozvoja postihnutých, podpora a pomoc rodinám a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia,
  • spolupráca s poradenskými inštitúciami,

  • osvetová a propagačná činnosť, príprava rodičovskej a nerodičovskej verejnosti na integráciu formou osvety v masovokomunikačných prostriedkoch i v osobnom styku.


Document made with KompoZer