hlavicka
SÚČASNOSŤ ŠKOLY

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Dinisová telefón: 433 41 71, 0911 865 016
Zástupcovia RŠ: PaedDr. Janka Budošová
Mgr. Vladimír Vlček
email: sekretariat@zskomcadca.sk
riaditel@zskomcadca.sk
zastupca@zskomcadca.sk
pam@zskomcadca.sk
Šk. špec. pedagóg: Mgr. Jana Jancová web: www.zskomenskehoca.edu.sk
Školský logopéd:
Mgr. Žaneta Bakajsová
pošta: Komenského ulica, č.752, Čadca 022 04
Výchovný poradca: Ing. Eva Václaviková jedáleň:
433 58 11, 0911 749 029
jedalen@zskomcadca.sk

Škola na sídlisku Kýčerka v Čadci bola otvorená 4.apríla 1997,  350 detí sa začalo vyučovať v 16 triedach. 8.decembra 1998 pribudol nový pavilón s ďalšími 16 triedami. V školskom roku 2012/13 sme dostali do užívania aj novú telocvičňu, ktorá významne prispela ku skvalitneniu vyučovania. Zároveň vznikol priestor aj na krúžkovú činnosť, zameranú na športové aktivity detí.  Deti majú možnosť stravovať sa  v školskej jedálni pri našej ZŠ.

       V tomto školskom roku máme 402 žiakov rozdelených do 18 tried. Prvý stupeň navštevuje 209 žiakov, druhý stupeň 193. Školský klub navštevuje 134 žiakov a pracujú v 5 oddeleniach.

Document made with KompoZer