hlavickaŽIACKA  RADA

Štatút žiackej rady

Cieľom vytvorenia ŽR je aktívna účasť žiakov na výchovno-vzdelávacom procese v čase vyučovania, schopnosť žiakov verejne vystupovať, vhodne prezentovať svoje názory a predstavy spolužiakov a niesť zodpovednosť za život v škole.

Základné ustanovenia:

 ŽR je zložená zo zástupcov tried 5.-9.roč. a 1 pedagogického pracovníka. Zástupcovia sú volení do ŽR v kmeňových triedach na jeden školský rok . Každú triedu zastupuje jeden zástupca – v prípade nespokojnosti s činnosťou svojho zástupcu má trieda právo ho odvolať a zvoliť si nového.

 Úlohy členov: 

Presadzovať a chrániť záujmy žiakov a zastupovať ich.

 Predkladať návrhy a pripomienky .

 Upozorňovať na problémy žiakov.

 Usmerňovať nevhodné správanie.

 Vylepšovať vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi.

 Organizovať a pomáhať pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.

 Spolupracovať s rodičmi pri organizovaní mimoškolských podujatí.

ŽR zasadá spravidla 1-krát štvrťročne po vyučovaní, v prípade potreby môže predseda zvolať mimoriadne zasadnutie

 Zasadnutie vedie predseda ŽR alebo v prípade potreby pedagóg

 V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní má predseda právo dvoch hlasov

 O fungovaní ŽR je informovaná celá škola prostredníctvom parlamentnej nástenky a školského rozhlasu

 Člen ŽR má právo:

 Podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽR podľa svojich schopností a možností

 Zmeniť svoj názor

 Asertívne vystupovať

 Vyjadrovať sa ku všetkým problémom, návrhom a pripomienkam

Vlastnosti člena ŽR:

 Má dôveru väčšiny spolužiakov

 Má slušné a čestné vystupovanie voči spolužiakom aj dospelým

 Má organizačné schopnosti

 Vie sa pohotovo a zrozumiteľne vyjadrovať

 Dokáže si obhájiť svoje názory

 Vie rešpektovať rozhodnutie väčšiny

                                                                                   

Zloženie žiackej rady

 Predseda:     Alžbeta Jurgová (9.A)

 Podpredseda: Samuel Škorvánek (8.A)

 Členovia:

Peter Ondrašina – 5.A
Markéta Ondrušková – 5.B
Marianna Murčová – 6.A
Alexandra Paluchová – 7.A
Kristián Polák – 7.B
Sebastián Pajonk – 8.B
Dominika Chudejová – 9.B


Plán činnosti žiackej rady na rok 2017/2018

 September

 Úvodné zasadnutie parlamentu

Voľba predsedu a podpredsedu ŽR

Schválenie Plánu žiackej rady na šk. rok2016/2017

Október

Jesenná párty

 November

Školský turnaj  - Človeče nehnevaj sa

Adventné vence - pomoc

December

Pomoc pri vianočných tvorivých dielňach alebo burze

Mikuláš

Január

 Školský časopis

Zhodnotenie práce Žiackej rady

Február

 Školský turnaj - Dáma

Valentínska pošta (pomoc p. riaditeľke)

Marec

 Pomoc pri Veľkonočných tvorivých dielňach alebo  burze

Komenského dni

Noc v škole – pomoc pri organizácii

Apríl

Deň narcisov

Máj , jún

Pomoc pri príprave školského olympijského dňa

Školský časopis

Zhodnotenie práce ŽR za celý rokBIELA PASTELKA

Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je najväčšou organizáciou svojho druhu u nás. 22.septembra 2017 sa do tejto zbierky zapojili aj žiaci a pracovníci našej školy. Aj vďaka týmto príspevkom môžu nevidiaci a slabozrakí zlepšiť kvalitu svojho života

 

- výučbou čítania a písania Braillovho písma

- nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou

- kurzami práce s kompenzačnými pomôckami

- kurzami práce na počítači s hlasovým výstupom

- nácvikom sebaobslužných činností

- špeciálnym sociálnym poradenstvom

 

Za všetky príspevky ďakujeme!!!

Document made with KompoZer