hlavicka
PROJEKTY A PROGRAMY

Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitataľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti

     V  školskom roku 2019/2020 začíname na nšej škole realizovať aktivity vyplývajúce z projektu zameraného na rozvoj čitataľskej, matematickej a prírodovednejgramotnosti pod názvom: " Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu ". Realizácia projektu je naplánovaná časovo v súlade s dvoma školskými rokmi 2019/2020  a 2020/2021. Začiatok projektu plánujeme od 08/2019 a ukončenie projektu v 07/2021, spolu 24 mesiacov. Táto časová relaizácia je veľmi dôležitá aj z pohľadu overovania zlepšenia sledovaných kompetencií a gramotnosti našich žiakov, keď budú zapojení do projektu od začiatku šk. roka až do jeho ukončenia. viac ...

Aktivizujúce metódy vo výchove
Cieľom projektu je inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov pri efektívnom využívaní aktivizujúcich metód a prostriedkov tak, aby ich vedeli využiť pri formovaní základných hodnotovvých systémov a zvyšovanie mediálnej gramotnosti.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školách
V súčasnosti sa v našich školách zvyšuje podiel problémových žiakov, zhoršuje sa disciplinovanosť žiakov, zvyšuje sa podiel žiakov s poruchami učenia a správania, narastá agresivita žiakov.  Do značnej miery to súvisí s pracovnou vyťaženosťou rodičov a nedostatkom času venovať sa svojim deťom. Preto narastá význam odborného poradenstva pre žiakov a ich rodičov pri prevencii a zvládaní vývinových problémov, porúch, pri riešení životných úloh, ako je aj voľba ďalšieho štúdia a povolania.

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a špotovej výchovy
Nedostatok pohybu je v dnešnej dobe výazným problémom u detí. Ak chceme niečo pre deti urobiť, musíme im vštepiť správne návyky v útlom veku. V tomto smere je potrebné prispôsobiť aj prístup pedagógov, aby so súčasnou generáciou detí a mládeže vedeli lepšie a efektívnejšie pracovať.

E-TEST - Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

Cieľom projektu je postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania.  Hlavnou aktivitou, ktorá sa týka  aj našej školy je zavádzanie elektronického testovania na zvyšovanie a monitorovanie úrovne vedomostí, zručnosí a kompetencií žiakov. Škola získa prístup k modernému spôsobu testovani, k rozsiahlej elektronickej databáze úloh. Žiak získa rýchlu spätnú väzbu a atraktívny spôsob preverovania a hodnotenia vedomostí.

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Projekt je zameraný na inováciu obsahu výučby, rovnako aj metód, ktoré využívajú digitalizovaný obsah. Tento spôsob vyučovania najmä zvyšuje atraktivitu vzdelávania pre žiakov. Jeho zavádzanie je logickým krokom v súčasnej dobe založenej na rozsiahlom využívaní IKT interaktívneho charakteru.  

 
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Hlavnými cieľmi projektu je lepšia dostupnosť digitálnych technológií, ich aktívne využívanie a rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích materiálov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Zapojenie do tohto projektu nám umožnilo získať interaktívnu tabuľu, notebook a 20 tabletov. Náš vklad do projektu bude  vytvorenie metodických materiálov pre  kolegov - učiteľov, v ktorých vytvoríme návod, ako odučiť vybranú tému s podporou dodanej techniky v súlade so ŠVP. Spolu so žiakmi sa zapojíme do aktivít, ktoré autori projektu pre nich pripravili, ako napríklad  vytvorenie videoexperimentu, natočenie krátkeho videa o tom, ako by žiaci vybranú tému vysvetlili svojim spolužiakom a podobne.

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základ ných a stredných školách

Proesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
Cieľom tohto projektu je vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných  zamestnancov s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií.

Príprava na prvú voľbu povolania
- projekt, ktorý je súčasťou rozvojového projektu MSVV a RSR - Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo
- dĺžka trvania  -  8 hodín
- pre žiakov 5. a 7. ročníka
- projekt CPPPaP v Čadci pod záštitou Okresného úradu v Žiline
- cieľ: zefektívnenie a skvalitnenie kariérneho poradenstva pre žiakov ZŠ
- oficiálna stránka projektu  www.camip.sk


Škola priateľská k deťom - "Školy pre Afriku" - pomáhame stavať školy

daruj hračku

Projekt „Schools for Africa“ vznikol v roku 2004 zo spoločnej iniciatívy UNICEF, Nadácie Nelsona Mandelu a Hamburgskej spoločnosti. Zameriava na pomoc tým najbezbrannejším a najznevýhodnenejším – sirotám, deťom žijúcim v extrémnej chudobe. Projekt realizuje UNICEF s pomocou dobrovoľných príspevkov darcov. V našej škole žiaci pod vedením p. uč. Královej zorganizovali burzu hier, hračiek a kníh a výťažkom z  akcie sme podporili aj my tento projekt.


"Školské mlieko"  a Školské ovocie"
Školský mliečny program vyzýva deti, aby konzumovali mliečne výrobky a prijímali vyváženú stravu. Spolu s programom podporujúcim konzumáciu ovocia zohrávajú vzdelávaciu úlohu podporovaním rozvoja správnych stravovacích a výživových  návykov, ktoré vydržia po celý život. Program "Školské mlieko" naša škola realizuje už viacero rokov. Novinkou v tomto školskom roku bude podobný program zameraný na distribúciu ovocia. Deti budú mať možnosť konzumovať čerstvé ovocie vypestované v našich podmienkach. Aj tento program je dotovaný EU.Document made with KompoZer