hlavicka
ŠKOLSKÝ  KLUB DETÍ

       Školský klub detí (ŠKD) zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na našej škole výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania. Poskytuje im nenáročnú činnosť zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania, prípravu na vyučovanie i výchovu k zmysluplnému využívaniu voľného času. Náplň činností ŠKD je pestrá, zameriavame sa na precvičenie a doplnenie si poznatkov získaných na vyučovaní. Deti športujú, relaxujú, rozvíjajú si svoje zručnosti. Náš školský klub pracuje podľa výchovného programu „Šťastné detstvo, šťastný život“.

Logo výchovného programu „Šťastné detsvo, šťastný život“

        UMIESTNENIE   ODDELENÍ  ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
2019/2020

Oddelenie

Vychovávateľka

Triedy

Miesto

  1. oddelenie Bc. Slobodová Zlatica
  1. B    Pavilón "A" 1/1
  2. oddelenie Mgr. Prengelová Nikola
  1. C
   Pavilón "A" 1/2
  3. oddelenie Ducká Iveta
  1. A
   Pavilón "A" 1/3
  4. oddelenie
Mgr. Jakubcová Dominika
  3. A, 4. A
  Pavilón "A" 2/5
  5. oddelenie
  Cyprichová Viera
  3. C, 4. B, 7. A
    Pavilón "A"  2/6
6. oddelenie Mgr. Holazová Darina
2. A, 1/2 3. B
Pavilón "B"  P/4
7. oddelenie Starchoňová Vlasta
2. B, 1/2 3. B Pavilón "B"  P/5


 Prevádzka ŠKD:

ŠKD je otvorený Pondelok – Piatok ráno od 6:30 do 7:45 a popoludní od skončenia vyučovania do 17:00.

Režim dňa v ŠKD:

6:30 – 7:45

Ranná služba

Deti po príchode do ŠKD prevádzajú relaxačné hry, ktoré nie sú náročné – kreslenie, spoločenské hry, hry s hračkami, individuálne hry podľa výberu detí.

7:45

Odchod na vyučovanie

Odchod detí na vyučovanie pod dozorom vychovávateľky.

11:40 – 12:35

Príchod do ŠKD, oddychovo rekreačná činnosť

Uskutočňuje sa bezprostredne po vyučovaní prebratím detí od vyučujúcich. Má pokojný charakter – predčítanie rozprávok, hry, rozhovor s vychovávateľkou o úspechoch a neúspechoch v škole.

12:35 – 13:30

Príprava na obed

Hygiena rúk, obed.

13:30 – 14:30

Vychádzky, rekreačná činnosť, pobyt na školskom ihrisku

Hry zamerané na koordináciu pohybu a udržovanie súdržnosti detí pri kolektívnych hrách – posilňujeme imunitu a zdravie.

14:30 – 14:45

Príprava na olovrant

Hygiena, olovrant

14:45 – 15:30

Príprava na vyučovanie, didaktické hry

Individuálna príprava na vyučovanie, oddych na koberci, relaxačné cvičenia, precvičovanie preberaného učiva formou didaktických hier a doplňovačiek.

15:30 – 17:00

Záujmová činnosť, hry v oddelení

Pomáha uspokojovať a rozvíjať schopnosti a talent detí. Môže mať skupinový alebo individuálny charakter.

Príspevok za pobyt:

1.       Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v klube – 5 EUR/mesiac.

2.       Poplatok je potrebné uhradiť vedúcej vychovávateľke vždy do 10. dňa v mesiaci.

3.       Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

4.       Poplatok sa hradí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

5.       Ak rodič odhlási dieťa z klubu v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

Počas celého školského roku 2019/2020 pripravujeme pre deti rôzne podujatia a spoločné aktivity:

September

 • Turistická vychádzka do lesa spojená s hrami a zberom prírodného materiálu – celoklubová akcia    

Október

 • Pošli drakov do oblakov“ – výtvarná súťaž o najkrajšieho šarkana

 • „Pani jeseň“ – výstavka plodov jesene

November

 • „Všetko čo má nohy behá“- športové hry a súťaže v telocvični – celoklubová akcia

 • „Tekvice a tekvičky“ – výstavka prác detí, rôzne techniky

December

 • Čas adventný, čas vianočný – príprava programu, návšteva vianočných trhov, vianočné pozdravy

 • „Posedenie pri jedličke“ – vianočná besiedka s programom

Január

 • „Šantenie na snehu“ – popoludnie zimných hier na snehu – celoklubová akcia

 • „Rozprávkové pexeso“ – súťaž v hre

Február

 • Darčeky pre budúcich prváčikov

 • „Švihadlový maratón“ – maratón v skákaní cez švihadlo

Marec

 • „Megakraslica“ – súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu z papiera
 • „Múdrosť sveta v knihách ukrytá“ – týždeň hlasného čítania, návšteva Kys. a škol. knižnice

Apríl

 • „Chráňme našu Zem“ – enviromentálne aktivity, čistenie životného prostredia, ochrana lesov

 • „Bezpečne na cestách“- beseda s príslušníkmi PZ

Máj

 • „Srdiečko pre mamičku“ – výstavka prác detí, rôzne techniky

 • „Pyžmová párty“ – zábavné hry a súťaže s diskotékou – celoklubová akcia

Jún

 • „Štafetové hry a súťaže“ – sviatok MDD

 • „Hurá prázdniny“ – kreslenie kriedou na chodník


Akcie z minulých školských rokov:

 • Tvorivá dielňa – práce s jesennými plodmi a prírodným materiálom       viac ...
 • Šarkaniáda – súťaž o najkrajšieho šarkana                                           viac ...
 • Pyžamová párty – zábavné popoludnie                                                viac ...
 • Konštruktér – ukáž čo dokážeš                                                           viac 
 • Mikulášska besiedka                                                                           viac ...
 • Návšteva múzea, výstavy, trhy v meste – Vianočná tématika
 • Darčeky pre budúcich prvákov
 • Zimné hry v prírode                                                                            viac ...Document made with KompoZer