hlavicka

INOVOVANÝ  ŠKOLSKÝ    VZDELÁVACÍ    PROGRAM

ISCED 1
ISCED 2
Špeciálno - pedagogická podpora
Úvod
Učebné osnovy
Úvod
Učebné osnovy
Aktualizácia č. 1
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prírodoveda
Vlastiveda
Informatická výchova
Prvouka
Hudobná výchova
Telesná výchova
Výtvarná výchova
Pracovné vyučovanie
Náboženská výchova
Etická výchova

Projekt:
Tvorivé čítanie 1.roč.
Tvorivé čítanie 2.roč.
Tvorivé čítanie 3.roč.
Tvorivé čítanie 4.roč.
Aktualizácia č. 1
Aktualizácia č. 2
Aktualizácia č. 3
Aktualizácia č. 4
Slovenskýjazyk a literatúra
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
Anglický jazyk - 5. roč.
Anglický jazyk
- 6. - 9. roč

Druhý cudzí jazyk
Konverzácia z anglického jazyka
Cvičenia z anglického jazyka
Matematika
Informatika
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická výchova
Náboženská výchova
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova

Projekt:
Rozvoj čitateľskej gramotnosti
Hravé bádanie

Idividuálna logopedická intervencia
Rozvíjanie špecifických funkcií

Terapeuticko-korekčné cvičenia
pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti

Terapeuticko-korekčné cvičenia
pre žiakov s poruchou správania
Document made with KompoZer